การลงพื้นที่ Net Zero Hotel

Four O'clock Hotel (โรงแรมโฟร์โอคล็อค)

เวลา 13.00 - 15.00 น.


ที่ปรึกษา:
ดร.รัตชยุดา กองบุญ
ดร.เนตรชนากานต์ สุนันตา


ภาพกิจกรรม

ไปหน้าปฏิทินกิจกรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
The official website of Tourism Authority of Thailand
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University