ความเป็นมา

ปัจจุบันการพัฒนาการท่องเที่ยวในหลายประเทศทั่วโลก ได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวและจากการดำเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะกิจกรรมหลักในการท่องเที่ยว ได้แก่ การขนส่ง โรงแรม ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas: GHG) อันเป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม และต้องการผลักดันทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในการผลิตและการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและขยายตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยว และที่สำคัญสามารถลดต้นทุนของผู้ประกอบการจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ททท. จึงได้ร่วมมือกับหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักสามารถสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม (พลังงาน น้ำ ของเสีย และก๊าซเรือนกระจก) และคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ปล่อยจากกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจโรงแรมและที่พัก ซึ่งจะสะท้อนการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมและที่พักที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถบ่งชี้ถึงศักยภาพ การบริหารจัดการที่ผ่านมาว่าธุรกิจประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนมากน้อยเพียงใด อีกทั้ง ยังสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการบริหารธุรกิจในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
The official website of Tourism Authority of Thailand
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University