วีดีโอ

CF-Hotels การสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมแพลตฟอร์มคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับธุรกิจโรงแรม

วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ณ Victor Club ชั้น 7 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ สามย่านมิตรทาวน์

กิจกรรมให้ความรู้ ภายใต้แนวคิด “Carbon Footprint ธุรกิจโรงแรม win ได้อย่างไร?”

กลยุทธ์การตลาดด้วย Carbon Footprint
โดย นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานททท. จังหวัดเพชรบุรี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
คาร์บอนเครดิตในประเทศไทย และการนำคาร์บอนเครดิตไปใช้
โดย ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ
ผู้อำนวยการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Key Challenges in Thailand’s Carbon Credit Market
โดย นายนิกร นิกรพันธุ์
Sustainability Specialist บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก
โดย ผศ.ดร. โพธิ จ้าวไพศาล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.