0%-20%
21%-40%
41%-60%
61%-80%
81%-100%
ไม่พบข้อมูล

โรงแรม

ก๊าซเรือนกระจก
(tCo2eq)

ลดก๊าซเรือนกระจก
(tCo2eq)

เกี่ยวกับ เรา

ปัจจุบันการพัฒนาการท่องเที่ยวในหลายประเทศทั่วโลก ได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวและจากการดำเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะกิจกรรมหลักในการท่องเที่ยว ได้แก่ การขนส่ง โรงแรม ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas: GHG) อันเป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม และต้องการผลักดันทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในการผลิตและการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและขยายตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยว และที่สำคัญสามารถลดต้นทุนของผู้ประกอบการจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

Read more

กิจกรรม กำลังมาถึง

ข่าวสาร ล่าสุด

อัพเดทข่าวสาร เกี่ยวกับ โรงแรม การท่องเที่ยว สามารถดูทั้งหมดได้ ที่นี่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
The official website of Tourism Authority of Thailand
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University