การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินงานของภาคธุรกิจ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 388 /
  • 16 สิงหาคม 2565

จากการสํารวจล่าสุดของธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank (ECB) Economic Bulletin, Issue 4/2022) ซึ่งได้ทำการสอบถามบริษัทชั้นนําเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจ (การผลิต การกระจาย การแลกเปลี่ยนและการบริโภคสินค้า/บริการ) และต้นทุน การสํารวจครอบคลุมคําถามที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อธุรกิจของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องมากกว่า 90% ของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นพ้องต้องกันว่าการปรับตัวของบริษัทเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้พวกเขาต้องมีการลงทุนในเครื่องมือ/เครื่องจักร/กระบวนการใหม่ และยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ Supply Chain ทําให้ปัจจัยการผลิตมีราคาแพงขึ้น


นอกจากนี้ บริษัทมากกว่าสามในสี่เห็นด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าประกันภัย และความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิต และหนึ่งในสามของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้บริษัทมีการพิจารณาในเรื่องของการย้ายฐานที่ตั้ง

ความท้าทายหลักที่เกิดจากการนโยบาย Net Zero Economy ผู้ตอบแบบสอบถามมองไปที่ 2 ประเด็นหลักคือ ความพร้อมของเทคโนโลยีและปัจจัยการผลิต ตามด้วยเรื่องของต้นทุน


ในประเด็นของความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ "ความพร้อม" ที่อยู่ในความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม คือเรื่องของความพร้อมในการปรับไปใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) รวมไปถึงระบบสายส่งและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น อุปกรณ์ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ นอกจากนั้น ยังมีการพูดถึงความต้องการด้านการพัฒนาและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนสีเขียว การดักจับคาร์บอน และเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน


สำหรับประเด็นในเรื่องของ “ต้นทุน” หลายบริษัทแสดงความกังวลในเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นหากต้องหันมาใช้วัตถุดิบคาร์บอนต่ำและพลังงานสะอาด อีกทั้งยังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการจัดการไปสู่ Green Value Chain รวมถึงการวัดการปล่อยมลพิษตลอดห่วงโซ่การผลิต ความท้าทายจากกฎระเบียบข้อบังคับ ความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก การขาดการส่งเสริม/สนับสนุน และความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านของพนักงานและลูกค้า เป็นต้น
การก้าวสู่ Net Zero จะอาศัยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และภาคอุตสาหกรรมต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีขนานใหญ่ การเปลี่ยนแปลงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผลิกผันไปสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่


ในตอนต่อไป เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคต และโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในยุคของการก้าวสู่ Net Zero
กดติดตาม EECi เพื่อรับข่าวสารด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม email: [email protected]
=================================
Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)
Integrate Technologies, Accelerate Innovation
https://www.eeci.or.th/th/home
=================================
ที่มา
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/ 2022/html/ecb.ebbox202204_04~1d4c34022a.en.html
https://www.weforum.org/agenda/ 2022/05/see-your-climate-blind-spot/
https://www.pier.or.th/blog/2022/0301/

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.