หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับธุรกิจโรงแรมและที่พักตั้งเป้าหมายสู่การเป็น Net Zero Hotel

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 476 /
  • 29 กันยายน 2565

          งานส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กองวางแผนลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบประกาศนียบัตรให้โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ 21 โรงแรม ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมและที่พัก ปี 2565 ซึ่งดำเนินโครงการโดยหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโรงแรมที่พักให้เกิดการตระหนักรู้ด้านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และนายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน

         สำหรับโครงการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมและที่พัก ปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสากรรมภาคการท่องเที่ยวด้วยการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม (https://cf-hotels.com/) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับจัดเก็บข้อมูลและคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในโรงแรม โดย ททท. พัฒนาแพลตฟอร์มร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และ ดร.รัตชยุดา กองบุญ สำหรับแพลตฟอร์มนี้พัฒนาให้กับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและให้สามารถสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการทางด้านสิ่งแวดล้อมบนระบบออนไลน์ (พลังงาน น้ำ ของเสีย และก๊าซเรือนกระจก) ได้ ทั้งนี้ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรมและที่พักจะสะท้อนการดำเนินงาน ซึ่งสามารถแสดงศักยภาพการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ อีกทั้งตัวเลขดังกล่าวยังสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมายการเป็น Net Zero Hotel รวมถึงผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในด้านการสร้างตลาดกลุ่มใหม่และการบริหารจัดการต้นทุนจากข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     โดยในงานได้มีการจัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” โดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคุณอนาวิน สุวรรณะ ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

     ทั้งนี้ มี 3 โรงแรมในโครงการฯ ยื่นขอการรับรองจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme; LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ akyra Manor Chiang Mai, Melia Chiang Mai และ The Raintree Hotel Chiang Mai โดย ททท. คาดว่าโครงการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมและที่พัก ปี 2565 จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นต้นแบบและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.