ททท. แนะนำแพลตฟอร์ม CF - Hotels เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับโรงแรมที่พัก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 829 /
  • 9 พฤษภาคม 2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Shape Supply) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม และแนะนำแพลตฟอร์ม CF - Hotels เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับโรงแรมที่พักที่มีเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน), บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากร เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมภายในโรงแรม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ณ วิคเตอร์คลับ ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์


     ตามที่ ททท. กำหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อนและพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย ภายใต้ “ปีท่องเที่ยวไทย 2566” โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับห่วงโซ่อุปทาน (Shape Supply) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพภายในอุตสาหกรรม พร้อมก้าวสู่การเป็น High Value and Sustainable Tourism อย่างแท้จริง ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) จะเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้เกิดการสร้างระบบนิเวศใหม่ทางการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนด้วย ในโอกาสนี้ ททท. โดย ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3E) จัดทำฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.cf-hotels.com สำหรับเก็บข้อมูลและคำนวณค่าการปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวของโรงแรมที่พัก ตามแนวทางการคำนวณขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ก่อให้เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยสร้างความตระหนักรู้ในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พัก 


ภายในเว็บไซต์ จะปรากฏรายงานสรุปผลข้อมูลในเชิงสถิติของค่าปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละโรงแรมที่พัก โดยจะแสดงค่าเป็นหน่วย ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมบ่งชี้กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งตัวเลขดังกล่าว สามารถต่อยอดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางส่งเสริมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ โดยภายหลังจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ Hybrid ทั้ง On-site และ Online ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการโรงแรมกว่า 150 โรงแรมเข้าร่วมรับฟังจากทั่วประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การเก็บข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมในรูปแบบ Online ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2566 และโรงแรมที่พักที่ผ่านเกณฑ์ของโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรในช่วงเดือนกันยายน 2566 ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้โรงแรมมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมส่งเสริมการขายที่ ททท. จัดอีกด้วย


ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าใช้แพลตฟอร์ม CF-hotels และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ https://www.cf-hotels.com หรือ โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 2935-39การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.