CF-Hotels ออกงาน "เมืองยั่งยืน Sustainable City" งานแสดงนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 274 /
  • 23 มิถุนายน 2566

วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นำแพลตฟอร์ม CF-Hotels เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับโรงแรมที่พักที่มีเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ในงาน "เมืองยั่งยืน Sustainable City" งานแสดงนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 


"เมืองยั่งยืน Sustainable City" งานแสดงนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)   ห้องMayfair Ballroom (ชั้น11) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ  โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "เมืองยั่งยืน 2023" เนื่องจากการขยายตัวของสังคมเมือง Urbanization เป็นหนึ่งในแนวโน้มและความท้าทายสำคัญ Megatrends ในปัจจุบันเมืองต่างๆ ทั่วโลกประสบปัญหา และความท้าทายมหาศาล เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองเพื่อความยั่งยืน  ทั้งนี้ คำจำกัดความ “ความยั่งยืนของเมือง” คือ เมืองที่มีกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ 

แพลตฟอร์ม CF-Hotels ของ ททท. จะช่วย Shape Supply ให้ผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทยมีเครื่องมือเพื่อบ่งชี้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกสำหรับการประกอบการธุรกิจ และแนะนำแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับธุรกิจโรงแรมให้สามารถปรับ ลด และชดเชยก๊าซเรือนกระจกได้


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.