ททท. ดันโครงการ CF-Hotels ผลักดันไทยสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืน

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 219 /
  • 24 เมษายน 2567

ททท. มุ่งเน้นการจัดเก็บตัวเลขบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมออนไลน์และการทำกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับสองในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ผ่านแพลตฟอร์ม www.cf-hotels.com ฟรี ชี้การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ เช่นเดียวกับการเกิดโรคอุบัติใหม่อย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ยุคสมัยปัจจุบันทุกคนได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกเดือด ดังนั้นผู้บริโภคจึงให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากภาคธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  “เทรนด์ดังกล่าวไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ การจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมออนไลน์และการทำกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านแพลตฟอร์ม www.cf-hotels.com จึงกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่อาจละเลยได้”รองผู้ว่าการ ททท. ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว กล่าวว่า ททท. มีความมุ่งมั่นพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่ชัดเจนต่อปัญหาสภาวะโลกเดือด โดยยึดเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 ตามที่ประชุมประเทศภาคี (Conference of the Parties) ครั้งที่ 28 หรือ COP28 ในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา พร้อมส่งเสริมการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก้าวไปสู่เป้าหมาย Net Zero Tourism หรือการท่องเที่ยวที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


ที่ผ่านมา ททท. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการยกระดับคุณภาพการให้บริการและสินค้าท่องเที่ยวผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายแห่งความยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals: STGs) อาทิ โครงการดาวแห่งความยั่งยืน STARS สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวที่มีการดำเนินงานตาม STGs และโครงการประกวดรางวัล Thailand Tourism Awards ที่มีเกณฑ์การพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 อีกทั้งมีการเพิ่มประเภท Low Carbon เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประกวดครั้งที่ผ่านมา

รวมถึงโครงการล่าสุด CF-Hotels หรือ Carbon Footprint Hotels ซึ่ง ททท. ร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างสรรค์พัฒนาแพลตฟอร์ม www.cf-hotels.com ขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ในการตั้งเป้าหมายและวางแผนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเปรียบเทียบเป็นรายปีได้ โดยการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการทำกิจกรรมลดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”


ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม www.cf-hotels.com เป็นลิขสิทธิ์ของ ททท. ซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักสามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ง่ายในการสรุปรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อนึ่ง การจัดเก็บข้อมูลและคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยตัวเลขปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ได้ นอกจากจะแสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งโรงแรมและที่พักปล่อยออกมาแล้ว ยังสะท้อนถึงการดำเนินงานทางธุรกิจ บ่งชี้ศักยภาพการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

นายอภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมา ททท. ได้จัดอบรมผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก สร้างความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานแพลตฟอร์ม www.cf-hotels.com นำไปสู่การวิเคราะห์แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจตามสภาพความเป็นจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนจากการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม โดยปัจจุบันมีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ CF-Hotels แล้ว จำนวน 160 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากคุณประโยชน์ในการสร้างคุณค่าและประสบการณ์การเข้าพักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว โรงแรมและที่พักที่ร่วมโครงการ CF-Hotels ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร STAR ในข้อ STGs 13 Tourism Climate Action การลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นหลักฐานประกอบการประกวดรางวัล Thailand Tourism Awards ประเภทโรงแรมและที่พักได้ รวมถึงการได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ ททท. อีกด้วย


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.